Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε παραγράφους, επικεφαλίδες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε διάφορους unicode χαρακτήρες εντός ενός html εγγράφου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε πως μπορούμε να μορφοποιήσουμε ένα κείμενο, δηλαδή να τονίσουμε μια σημαντική παράγραφο, να υπογραμίσουμε μια παράγραφο κλπ.


Δημιουργία Bold κειμένου

Έστω ότι έχω δημιουργήσει μια ιστοσελίδα η οποία περιέχει ενα κείμενο όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Θέλουμε να τονίσουμε με bold το σημείο απο "Η ψευδογλώσσα" έως to "κωδικοποίηση αλγορίθμων". Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το HTML tag <b>. Οπότε όταν ανοίξουμε το HTML αρχείο με έναν text editor θα γράψουμε τα εξής.Με πορτοκαλί χρώμα είναι το HTML tag <b>. Παρατηρούμε λοιπόν ότι με το tag <b> αρχίζουμε την έναρξη του bold κειμένου και με το </b> κλείνουμε το tag αυτό. Ότι κείμενο βρίσκετε εντός αυτού του HTML tag θα αποκτήσει bold τονισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα που θα μας εμφανίσει στον browser μας όταν ανοίξουμε αυτό το HTML έγγραγο.


Δημιουργία πλάγιου (italic) κειμένου

Άς συνεχίσουμε στο προηγούμενο παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να τονίσουμε με πλάγια γράμματα την πρόταση "Κατά την διατύπωση του" έως και το "δίνεται προτεραιότητα". Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το HTML tag <i>. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο πως θα επεξεραστούμε το HTML αρχείο μας στον text editor και σε ποίο σημείο θα προσθέσουμε αυτό το HTML tag.Με το <i> ανοίγουμε το tag αυτό και με το </i> κλείνουμε αυτό το tag.


Υπογράμιση κειμένου

Υπάρχουν δύο χρήσιμα HTML tags για υπογράμιση κειμένου. Το πρώτο είναι το HTML tag <u> όπου υπογραμίζει το κείμενο με μια ίσια γραμμή απο κάτω του. Το δεύτερο HTML tag είναι το <mark> όπου υπογραμίζει ένα κείμενο με κάποιο χρώμα σαν να το έχουμε περάσει με κάποιον μαρκαδόρο αν ήταν το κείμενο γραμμένο σε ένα βιβλίο. Εμείς θα δούμε και τα δύο tags πάνω στο προηγούμενο παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να υπογραμίσουμε την πρόταση "Η ψευδογλώσσα" έως και το "υποθετική-τεχνητή γλώσσα" και να υπογραμμίσουμε με κίτρινο χρώμα την φράση "Κατά την διατύπωση" έως και το "δίνεται προτεραιότητα". Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε το HTML έγγραφό μας ως εξής.Το αποτέλεσμα που θα μας εμφανήσει στον browser μας θα είναι το εξής

Τελευταία ενημέρωση: 16/08/2018


Follow us

 ☰