Λίγα λόγια για την εντολή date

Η εντολή Date είναι πολύ χρήσιμη διότι μας εμφανίζει στο τερματικό (terminal) την ημερομηνία του συστήματος. Η εντολή αυτή επιτρέπει επίσης να αλλάξουμε την ημερομηνία του συστήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μερικά παραδείγματα χρήσης της εντολής date. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διάφορες επιλογές που παίρνει η εντολή date. Αν βέβαια η εντολή date χρησιμοποιηθεί χωρίς κάποια επιλογή ή όρισμα τότε απλά παίρνει την ημερομηνία του συστήματος και μας την τυπώνει στο τερματικό.Terminal Linux
codebrakes@mint:~$  date
Thu Aug 2 14:47:22 EEST 2018
Επιλογή
date
Περιγραφή
%a Εμφανίζει το όνομα της ημέρας σε συντομία (π.χ Mon, Tue, Wed)
%A Εμφανίζει το όνομα της ημέρας (π.χ. Monday, Tuesday)
%b Εμφανίζει το όνομα του μήνα σε συντομία (π.χ. Jan, Feb, Mar)
%B Εμφανίζει το όνομα του μήνα (π.χ. January, February)
%d Εμφανίζει την ημέρα του μήνα (π.χ. 01)
%D Εμφανίζει την ημερομηνία με διάταξη MM/DD/YY (π.χ. 27/12/17)
%F Εμφανίζει την ημερομηνία με διάταξη YYYY-MM-DD (π.χ. 2017/12/27)
%H Εμφανίζει την ώρα σε 24ωρη μορφή (π.χ. 00 ή 23)
%I Εμφανίζει την ώρα σε 12ωρη μορφή (π.χ. 01 ή 12)
%j Εμφανίζει την ημέρα του χρόνου (π.χ. 001..366)
%m Εμφανίζει τον μήνα αριθμητικά (π.χ. 01-12)
%M Εμφανίζει τα λεπτά (π.χ. 00-59)
%S Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα (π.χ. 00-60)
%N Εμφανίζει τα νανοδευτερολεπτα (000000000..999999999)
%Z Εμφανίζει την συντομογραφία της ζώνης ώρας (π.χ. EDT)
%T Εμφανίζει την ημερομηνία σε διάταξη HH:MM:SS (23:44:17)
Σημείωση: Η ώρα εμφανίζεται σε 24ωρη μορφή
%u Εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας (π.χ. Monday 4)
%U Εμφανίζει τον αριθμό της εβδομάδας του χρόνου (π.χ. 00-53)
%Y Εμφανίζει την χρονολογία (π.χ. 2017)

Επιλογές που παίρνει η εντολή date


Εμφάνιση ημερομηνίας με string value


Αν θέλουμε με την εντολή να τυπώσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κι όχι την ώρα του συστήματος τότε πληκτρολογούμε τα εξής:


date --date="ημερομηνία"


Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι θέλουμε το τερματικό να μας τυπώσει την ημερομηνία 01/01/2018 στο τερματικό θα πληκτρολογήσουμε τα εξής:Terminal Linux
codebrakes@mint : ~ $  date--date="01/01/2018"
Mon Jan 1 00:00:00 EEST 2018   --------> Το αποτέλεσμα που θα εμφανίσει

codebrakes@mint : ~ $  date--date="2 Feb 2014"
Sun Feb 2 00:00:00 EET 2014   --------> Το αποτέλεσμα που θα εμφανίσει

codebrakes@mint : ~ $  date--date="Feb 2 2014"
Sun Feb 2 00:00:00 EET 2014   --------> Το αποτέλεσμα που θα εμφανίσει


Εκτέλεση εντολής date από εξωτερικό αρχείο

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο .txt και μέσα σε αυτό να γράψουμε την εντολή date. Όταν τρέξουμε αυτό το αρχείο το σύστημα θα κοιτάξει το περιεχόμενο του αρχείου και θα εκτελέσει την εντολή που βρίσκεται μέσα σε αυτό.Terminal Linux
codebrakes@mint : ~ $  cat > datefile   --------> Δημιούργησε αρχείο με όνομα datefile
Sept 9 1986 -------->
Jun 01 1991 --------> Εισάγουμε το περιεχόμενο του αρχείου


codebrakes@mint : ~ $  cat > datefile   --------> Εκτέλεσε την εντολή date πάνω στο αρχειο datefile
Tue Sep 9 00:00:00 EET 1986 -------->
Sat Jun 01 00:00:00 EET 1991 -------> Εμφάνιση ημερομηνιών που υπάρχουν στο αρχείο datefile


Εμφάνιση ημερομηνίας που πέρασεTerminal Linux
codebrakes@mint : ~ $  date --date='3 seconds ago'  
Thu Aug 2 17:14:28 EEST 2018 --------> Εμφάνιση ώρας πρίν 3 δευτερόλεπτα

codebrakes@mint : ~ $  date --date='1 day ago'  
Wed Aug 1 17:14:28 EEST 2018 --------> Εμφάνιση ημερομηνίας πριν μια μέρα

codebrakes@mint : ~ $  date --date='yesterday'  
Wed Aug 1 17:14:28 EEST 2018 --------> Εμφάνιση χθεσινής ημερομηνίας

codebrakes@mint : ~ $  date --date='1 month ago'  
Mon Jul 2 17:14:28 EEST 2018 --------> Εμφάνιση ημερομηνίας 1 μήνα πρίν

codebrakes@mint : ~ $  date --date='1 month'  
Sun Sep 2 17:14:28 EEST 2018 --------> Εμφάνιση ημερομηνίας 1 μήνα αργότερα

codebrakes@mint : ~ $  date --date='1 year ago'  
Wed Aug 2 17:14:28 EEST 2017 --------> Εμφάνιση ημερομηνίας 1 χρόνο πρίν

codebrakes@mint : ~ $  date --date='1 year'  
Fri Aug 2 17:14:28 EEST 2019 --------> Εμφάνιση ημερομηνίας 1 χρόνο μετά


Εμφάνιση διεθνής ημερομηνίας και ώρας

Με την εντολή date -u μα εμφανίζεται στο τερματικό η διεθνής ώρα.Terminal Linux
codebrakes@mint : ~ $  date -u  
Thu Aug 2 14:31:12 UTC 2018 --------> Εμφάνιση διεθνής ώρας

Τελευταία ενημέρωση 02/08/2018


Follow us

 ☰