Δομή Καταλόγων

Τα αρχεία ομαδοποιούνται σε μια δομή καταλόγων. Το σύστημα αρχείων έχει ιεραρχική δομή, όπως ένα ανάστροφο δέντρο. Η κορυφή της ιεραρχίας κατά παράδοση ονομάζεται root (και γράφεται ως μια κάθετος / ).Μονοπάτι καταλόγων


Στο παραπάνω διάγραμμα, βλέπουμε ότι ο προσωπικός κατάλογος (home) ενός προπτυχιακού φοιτητή "ee51vn" περιέχει δύο υποκαταλόγους (docs και pics) και ένα αρχείο, το report.doc. Η πλήρης διαδρομή γι' αυτό το αρχείο είναι "home/its/ug1/ee51vn/report.doc"

Εντολή Περιγραφή
pwd Εμφανίζει τον τρέχον κατάλογο που είμαστε
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$  pwd
/home/codebrakes

codebrakes@mint:~$ |
ls Εμφανίζει όλα τα αρχεία στον τρέχων κατάλογο
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$  ls
Desktop    Documents   Downloads   Music   Pictures   Public   Template   Videos

codebrakes@mint:~$ |
ls -l Εμφανίζει όλα τα αρχεία ενός τρέχων καταλόγου και ποια δικαιώματα έχουν
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$  ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Desktop
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Documents
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Downloads
drwx------ 8 codebrakes codebrakes 4096 Jul 28 17:32 Dropbox
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Music
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Pictures
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Public
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Templates
drwxr-xr-x 2 codebrakes codebrakes 4096 Jul 27 16:09 Videos

codebrakes@mint:~$ |
cd «μονοπάτι - path» Αλλάζει κατάλογο (Directory)
Terminal Linux (Πρίν την εντολή cd)
codebrakes@mint:~$  cd Desktop
Terminal Linux (Μετά την εντολή cd)
codebrakes@mint:~$  cd Desktop
codebrakes@mint:~/Desktop$ |
cd .. Πάει ένα directory πίσω (parent directory)
Terminal Linux (Πρίν την εντολή cd ..)
codebrakes@mint:~/Desktop$  cd ..|
Terminal Linux (Μετά την εντολή cd ..)
codebrakes@mint:~/Desktop$  cd ..
codebrakes@mint:~$ |
cd / Μετάβαση στο root directory
Terminal Linux (Πρίν την εντολή cd /)
codebrakes@mint:~$  cd /|
Terminal Linux (Μετά την εντολή cd /)
codebrakes@mint:~$  cd ..
codebrakes@mint:/$ |
cd ~ Μετάβαση στο home directory
Terminal Linux (Πρίν την εντολή cd ~)
codebrakes@mint:/$  cd ~|
Terminal Linux (Μετά την εντολή cd ~)
codebrakes@mint:/$  cd ~
codebrakes@mint:~$ |
mkdir «όνομα καταλόγου» Δημιουργία ενός φακέλου - καταλόγου με το όνομα που του έχουμε δώσει ως όρισμα
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$ mkdir new_folder_1  
mkdir -r «όνομα καταλόγου» Διαγράφει τον κατάλογο που του έχουμε δώσει ως όρισμα
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$ mkdir -r new_folder_1  
mv «κατάλογος 1» «κατάλογος 2» Μετακινεί τον κατάλογο 1 στον κατάλογο 2
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$ mv new_folder_1 new_folder_2  
cat > «όνομα αρχείου»

> «όνομα αρχείου»

touch «όνομα αρχείου»
Δημιουργία ενός αρχείου με το όνομα που του έχουμε δώσει ως όρισμα
Terminal Linux (εντολή touch)
codebrakes@mint:~$ touch new_file  
Terminal Linux (εντολή cat)
codebrakes@mint:~$ cat > new_file  
ls *«όνομα παραμέτρου» Εμφανίζει όλα τα αρχεία με αυτό το όνομα που δώσαμε ως όρισμα
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$ ls *samp  
samp
ls «όνομα παραμέτρου» * Εμφανίζει όλα τα αρχεία που περιέχουν την συγκεκριμένη ακολουθία στο συνολικό τους όνομα
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$ ls samp*  
samp    samp2    samp3
ls -a Εμφανίζει όλα τα κρυφά αρχεία στον τρέχον κατάλογο
Terminal Linux
codebrakes@mint:~$ ls -a  
. .config .dropbox-dist .local Templates
.. .dbus .gconf .mozilla .themes
.bash_history .Desktop .gnupg .Music Videos
.bash_logout .Documents .gtkrc-2.0 Pictures .Xauthority
.bashrc .Downloads .gtkrc-xfce .profile .xsession-errors
.cache .dropbox .ICEauthority .Public .xsession-errors.old
.cinnamon Dropbox .icons .sudo_as_admin_successful


Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2018


Follow us

 ☰