Όροι και Προϋποθέσεις
Σύμβαση Χρήσης πληροφοριών του codebrakes.gr

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσης είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων ο παρών ιστότοπος, θα παρέχει στον επισκέπτη/αναγνώστη πρόσβαση σε περιεχόμενο εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορά τους τομείς της επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και συμφωνείται για αόριστο χρόνο, υπό την επιφύλαξη Ειδικών όρων χρονικής διάρκειας.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση χρήσης οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • «Διαχειριστής/Δημιουργός»: Ήτοι οι διαχειριστές που έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων καθώς και στο διαχειριστικό περιβάλλον του παρόντος ιστότοπου https://codebrakes.gr (εφεξής αναφερόμενη και ως «Ιστοσελίδα»). Ο παρόν ιστότοπος με τίτλο «codebrakes.gr – ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων που αφορούν τομείς της επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 • «Ιστοσελίδα»: Το έργο του ηλεκτρονικού ιστότοπου με τίτλο «codebrakes.gr – ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», λειτουργεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση https://codebrakes.gr.
 • «Επισκέπτης/Χρήστης»: Ο επισκέπτης, περιηγητής της «Ιστοσελίδας».

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

 • Το έργο του ηλεκτρονικού ιστότοπου με τίτλο «codebrakes.gr – ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» διατίθεται αφιλοκερδώς από τον δημιουργό «Αλέξανδρο Μπριτζολάκη» με περιοριστική άδεια χρήσης (δηλαδή Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα).
 • Ο «Επισκέπτης» της ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα». Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της «Ιστοσελίδας». Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου αυτής.
 • Οι «Διαχειριστές του ιστότοπου», υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγούν στους «Επισκέπτες» της «Ιστοσελίδας» πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
 • Ο «Επισκέπτης» παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Επισκέπτη» την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους του ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 • Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» αποτελούν ενημερωτικό περιεχόμενο προς τον επισκέπτη αυτής. Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες όπου εμφανίζονται στο διαδικτυακό ιστότοπο (website) της «Ιστοσελίδας» είναι πάντα ορθές και πλήρεις.
 • Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημιάς υποστεί ο «Επισκέπτης», που οφείλεται σε δική του αμέλεια όπως υποκλοπή ή απώλεια προσωπικών στοιχείων πρόσβασης λόγω δικής του ελλιπής ασφάλειας.
 • Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται πάντα χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν εγγυόνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά.
 • Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» αναλαμβάνουν την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας», χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να μπορούν να εγγυηθούν την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

 • Ο «Επισκέπτης» των σελίδων της «Ιστοσελίδας» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην «Ιστοσελίδα» από κακή ή αθέμιτη χρήση της.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της «ιστοσελίδας» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
 • H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
 • Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

 • Σύνδεσμοι (links) που κατευθύνουν προς άλλους ιστότοπους: Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν ελέγχουν το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων ιστότοπων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζουν ή αποδέχοται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων αυτών στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Σύνδεσμοι (links) προς τον ιστότοτοπο www.codebrakes.gr: «Σύνδεσμοι» προς την «Ιστοσελίδα» επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι «σύνδεσμοι» αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

 • Η «Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στον «Επισκέπτη / Χρήστη» εφόσον το επιθυμεί να προσθέσει σχόλια σε άρθρα που αφορούν τα διαδικτυακά μαθήματα ή να επικοινωνήσει με τον «Διαχειριστή/Δημιουργό» της ιστοσελίδας. Ο «Επισκέπτης / Χρήστης» συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την «Ιστοσελίδα» στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και υποβολής σχόλιων και β) να μην εξυβρίζει ή δυσφημεί τόσο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τον δημιουργό αυτής καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.
 • Η «Ιστοσελίδα» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των «Επισκεπτών / Χρηστών» να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
 • Ο «Επισκέπτης / Χρήστης» κατανοεί και αποδέχεται ότι η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διαγράψει σχόλια ή ηλεκτρονικά μηνύματα που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ