Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 25 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Διαφορές μεταξύ Η.323 και SIP

Δημοσιεύτηκε από τον/την codebrakes στις

Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 25 - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Διαφορές μεταξύ Η.323 και SIP

Φιλοσοφία πρωτοκόλλων

H.323

 • Το Η.323 σχεδιάστηκε πάνω σε μια καλή αντίληψη των απαιτήσεων που έχει μια πολυμεσική επικοινωνία όταν αυτή περνάει πάνω από ένα IP δίκτυο συμπεριλαμβάνοντας τον ήχο, video καθώς και την διάσκεψη δεδομένων.
 • Ουσιαστικά στο H.323 ορίζεται ένα ενοποιημένο σύστημα το οποίο είναι ικανό να επιτελέσει τις εν λόγω λειτουργίες εκμεταλλεύοντας τις δυνατότητες των πρωτοκόλλων IETF και ITU-T.
 • Το H.323 σχεδιάστηκε για να εξελίσσεται συνεχώς καθότι προστίθενται συνεχώς νέες δυνατότητες. Η πιο διαδεδομένη χρήση του Η.323 είναι σε υπηρεσίες VoIP (όπως για παράδειγμα σε βιντεοδιασκέψεις).

SIP

 • Το SIP έχει σχεδιαστεί για εγκαθίδρυση συνόδου μεταξύ δύο οντοτήτων και αποτελεί ουσιαστικά ένα ευέλικτο πρωτόκολλο στην αρχιτεκτονική του διαδικτύου.

 • Έχει μια πολύ χαλαρή έννοια όσον αφορά τις κλίσεις (δηλαδή μια σύνοδος με πολλαπλές ροές πολυμέσων κλπ) η οποία όμως δεν παρέχει υποστήριξη για πολυμεσικές διασκέψεις, όπως επίσης και η ενσωμάτωση διαφορετικών προτύπων επαφίεται σε μεγάλο βαθμό από τον κατασκευαστή.

 • Ως αποτέλεσμα το SIP είναι ένα πρωτόκολλο 14 χρόνων το οποίο έχει έναν μεγάλο αριθμό από λειτουργικά προβλήματα.

Πολυπλοκότητα πρωτοκόλλων

H.323

 • Το H.323 έχει περιοριστεί σε πολυμεσικές διασκέψεις οπότε η πολυπλοκότητα του συστήματος περιορίζεται αναλόγως.

 • Κανένα σύστημα επικοινωνίας δεν είναι απλό αλλά το πρότυπο Η.323 επιχειρεί να προσδιορίσει με σαφήνεια το βασικό σύνολο των λειτουργιών που όλες οι συσκευές οφείλουν να υποστηρίζουν

SIP

 • Αρχικά το πρωτόκολλο SIP επικεντρώθηκε στην μετάδοση φωνής, όμως μετέπειτα προστέθηκαν κι άλλες λειτουργίες όπως video, διαμοιρασμός εφαρμογών, άμεσων μηνυμάτων κλπ.

 • Κάθε μια από αυτές τις δυνατότητες άρχιζε να εμφανίζει ολοένα και αυξανόμενη πολυπλοκότητα καθότι δεν υπάρχουν αυστηροί μηχανισμοί για τις δυνατότητες που οφείλει να υποστηρίζει η κάθε συσκευή.

 • Αυτό οδηγεί σε πιο πολύπλοκα συστήματα με περισσότερα λειτουργικά προβλήματα.

Αξιοπιστία πρωτοκόλλων

H.323

 • Το H.323 έχει έναν σταθερό αριθμό από υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζονται γεγονότα ενδιάμεσων αποτυχιών σε δικτυακές οντότητες, συμπεριλαμβάνοντας εναλλακτικούς gatekeepers, τερματικών σημείων καθώς και την ανάκαμψη της σύνδεσης σε περιπτώσεις αποτυχίας.

SIP

 • Το πρωτόκολλο SIP δεν έχει κάποιες προκαθορισμένες διαδικασίες για διαχείριση ανάκαμψης αποτυχιών σε συσκευές. Αν κάποιος proxy server αποτύχει, ο user agent το ανακαλύπτει όταν λήξει ο timer.

 • Συνεπώς ο user agent είναι υπεύθυνος να στείλει εκ νέου ένα νέο invite μήνυμα προς έναν άλλον proxy server κάτι που μας οδηγεί σε καθυστερήσεις όσον αφορά την εγκαθίδρυση κλήσεως.

Κωδικοποίηση Μηνυμάτων

H.323

 • Το H.323 κωδικοποιεί τα μηνύματα σε μια συμπαγής δυαδική δομή η οποία είναι κατάλληλη για ευρυζωνικές (broadband) συνδέσεις καθώς και για συνδέσεις στενής ζώνης (narrowband).

SIP

 • Τα μηνύματα SIP είναι κωδικοποιημένα σε δομή κώδικα κειμένου ASCII τα οποία είναι κατάλληλα για ανάγνωση. Ως αποτέλεσμα, τα μηνύματα είναι μεγάλου μήκους και δημιουργούν προβλήματα μετάδοσης (κατανάλωση bandwidth, καθυστερήσεις, απώλεια πακέτων κλπ) όταν αυτά δρομολογούνται στο δίκτυο.

 • Μερικές φορές το μήκος των SIP μηνυμάτων μπορεί να ξεφύγει και να ξεπεράσει το καθορισμένο MTU μήκος όταν αυτά περνούν από WAN γραμμές, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσεις, απώλειες πακέτων κλπ. Ως αποτέλεσμα αυτού έχουν γίνει προσπάθειες έτσι ώστε να γίνεται δυαδική κωδικοποίηση στο SIP (π.χ. RFC 3485 και RFC 3486).

Συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών

H.323

 • Στο πρότυπο Η.323 οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασυμβατότητας μεταξύ συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές.

SIP

 • Στο πρωτόκολλο SIP προστίθενται στο μήνυμα νέες γραμμές στην επικεφαλίδα ή στο κύριο μέρος του μηνύματος όπου χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς κατασκευαστές για να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς, συνεπώς το ρίσκο για προβλήματα ασυμβατότητας είναι πιθανό.

Συμβατότητα επεκτασιμότητας

H.323

 • Το H.323 έχει την δυνατότητα επέκτασης επιπλέον προτύπων χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάζει την συμβατότητα μεταξύ προηγούμενων αναθεωρήσεων ή τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες που αυτό προσφέρει.

 • Παρόλα αυτά, νέες αναθεωρήσεις του H.323 παρουσιάζονται περιοδικά, οι οποίες εισάγουν νέες δυνατότητες οι οποίες είναι επιτακτικές χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάζει θέματα συμβατότητας.

SIP

 • Όπως και στο πρότυπο H.323 έτσι και στο πρωτόκολλο SIP υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης επιπλέον προτύπων για να προστεθούν επιπλέον υπηρεσίες.

 • Παρόλα αυτά στο πρωτόκολλο SIP τα προηγούμενα RFCs δεν είναι συμβατά με αντίστοιχα επόμενα RFCs (δηλαδή το RFC 3261 δεν είναι πλήρως συμβατό με το RFC 2543).

Επεκτασιμότητα: εξισορρόπηση φόρτου δεδομένων

H.323

 • Το H.323 παρέχει την δυνατότητα εξισορρόπησης του φόρτου των δεδομένων χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς gatekeepers προκειμένου να αναβαθμίσουν ένα *τοπικό σημείο παρουσίας (local point of presence). 

 • Επιπλέον, οι κόμβοι ενημερώνουν τους άλλους κόμβους ότι είναι διαθέσιμοι καθώς και για την συνολική χωρητικότητα τους έτσι ώστε οι κλήσεις να δρομολογούνται προς τις βέλτιστες πύλες δικτύου (gateways).

SIP

 • Στο SIP δεν υπάρχει κανένα μέσο για την ανίχνευση του φορτίου σε μια συγκεκριμένη πύλη δικτύου (gateway) ή να είναι σε θέση να γνωρίζει αν μια συσκευή έχει αποτύχει, πράγμα που σημαίνει ότι οι proxy servers θα πρέπει να δοκιμάσουν μια πύλη δικτύου, να περιμένουν εντός κάποιου χρονικού ορίου για κάποια κλίση, κι αν αυτή δεν πετύχει να προσπαθήσουν ξανά.

*Tοπικό σημείο παρουσίας (local point of presence): Στα δίκτυα υπολογιστών το Point-of-presence (POP) είναι το σημείο πρόσβασης ενός τοπικού δικτύου προς το διαδίκτυο (Internet). Ένα τοπικό σημείο πρόσβασης – POP αποτελείται από έναν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας και σχετικών αντίστοιχων τεχνολογιών που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν στο Internet μέσω του ISP τους. Επίσης διαθέτει μία ή περισσότερες IP διευθύνσεις συν έναν πίνακα από διαθέσιμες IP διευθύνσεις που απονέμονται για τους μόνιμους dial-up πελάτες. Ουσιαστικά για τον ISP το τοπικό σημείο πρόσβασης μπορεί να βρίσκεται εντός των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.

Επεκτασιμότητα: διαχείριση σηματοδοσίας

H.323

 • Στο πρότυπο H.323 όταν ένας Gatekeeper χρησιμοποιείται, μπορεί να παρέχει επίλυση διευθύνσεων, ή να δρομολογεί την κίνηση δεδομένων σε μια σηματοδοσία κλίσεως. 

 • Σε μεγάλα δίκτυα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο απευθείας κλίσεως έτσι ώστε οι κόμβοι να συνδέονται απευθείας ο ένας με τον άλλο.

SIP

 • Όταν ένας SIP proxy εξυπηρετητής εκκινήσει την διαδικασία επίλυσης διευθύνσεων για SIP συσκευές, απαιτείται από τον πρώτο να διαχειριστεί τουλάχιστον τρείς ανταλλαγές μηνυμάτων για κάθε κλίση. 

 • Σε μεγάλα δίκτυα, όπως IMS δίκτυα, ο αριθμός των μηνυμάτων που διακινείται στα μέσα μετάδοσης μπορεί να γίνει υπερβολικός. Μια βασική κλίση μεταξύ δύο χρηστών ισοδυναμεί με 30 μηνύματα.

*IMS, ή IP Multimedia Subsystem: Είναι το τμήμα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή πολυμεσικών υπηρεσιών όπως φωνής, βίντεο και υπηρεσίες δεδομένων. Το IMS βασίζεται πάνω στο πρωτόκολλο SIP,

Επεκτασιμότητα: Καταστασιακότητα (Statelessness)

H.323

 • Το H.323 μπορεί να γίνει καταστασιακό αν ένας gatekeeper χρησιμοποιήσει το μοντέλο απευθείας κλίσεως.

SIP

 • Ένας SIP εξυπηρετητής μπορεί να γίνει καταστασιακός (stateless) αν δεν γίνεται χρήση fork, χρήσης του TCP ή τεχνικής multicast.

Επεκτασιμότητα: επίλυση διευθύνσεων

H.323

 • Στο H.323 ορίζεται μια διεπαφή μεταξύ ενός κόμβου κι ενός gatekeeper για επίλυση διευθύνσεων χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα ARQ ή LRQ. 

 • Στο H.323 ένας Gatekeeper μπορεί να κάνει χρήση πολλών πρωτοκόλλων για να εντοπίσει την διεύθυνση προορισμού του καλούμενου όπως Annex G/H.225.0, TRIP, ENUM, και DNS. Οι κόμβοι δεν τους απασχολεί να γνωρίζουν τους μηχανισμούς αυτούς που εφαρμόζονται.

SIP

 • Ενώ το SIP δεν διαθέτει μηχανισμό επίλυσης διευθύνσεων, αυτό καθαυτό, ένας SIP χρήστης μπορεί να δρομολογήσει το INVITE μήνυμα προς έναν proxy server προκειμένου να γίνει η επίλυση διευθύνσεων. Ένας SIP proxy εξυπηρετητής μπορεί να χρησιμοποιεί πολλά πρωτόκολλα για να εντοπίσει την διεύθυνση προορισμού του καλούμενου, κάποια από τα οποία είναι τα TRIP, ENUM και DNS.

 • Ένας κόμβος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει (ή να τον απασχολεί) τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται στον proxy. Δυστυχώς, οι απαιτήσεις αυτής της διαδικασίας που τοποθετούνται στον proxy server είναι υψηλότερες σε σχέση με αυτές στο πρότυπο H.323 διότι χρειάζονται τουλάχιστον τρείς ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ ενός SIP κόμβου κι ενός Proxy για το επόμενο hop.

Διευθυνσιοδότηση

H.323

 • Στο πρότυπο H.323 υπάρχουν ευέλικτοι μηχανισμοί διευθυνσιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων URIs, διευθύνσεων e-mail και αριθμών E.164.

SIP

 • Το SIP υποστηρίζει μόνο διευθύνσεις τύπου URI. Αυτό λειτουργεί τέλεια για επικοινωνία μεταξύ SIP συσκευών όμως δημιουργείται σύγχυση όταν γίνονται προσπάθειες μετάφρασης πολλών ψηφίων. Το σύμβολο «+» εισάγεται στο SIP URI (π.χ., «sip: +18005551212@example.com») προκειμένου να δείξει ότι ο αριθμός είναι σε μορφή Ε.164, σε αντίθεση με ένα όνομα χρήστη το οποίο θα μπορούσε να είναι αριθμητικό.

Χρέωση

H.323

 • Στο πρότυπο H.323, όπως αναφέραμε χρησιμοποιείται το μοντέλο απευθείας κλήσεως. Αυτό το μοντέλο μας παρέχει την δυνατότητα επιτυχούς κοστολόγησης για την κάθε κλίση καθότι οι κόμβοι ενημερώνουν τον gatekeeper την στιγμή εκκίνησης της κλήσεως έως και τερματισμού αυτής χρησιμοποιώντας το RAS πρωτόκολλο.

SIP

 • Στο πρωτόκολλο SIP αν ο proxy server επιθυμεί να συλλέξει πληροφορίες χρέωσης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παρακολουθεί όλη την κλήση (καθόλη την διάρκεια της) έτσι ώστε να εντοπίσει τον συνολικό της χρόνο. Ακόμη κι αυτό να γίνει, τα στατιστικά δεν έχουν ακρίβεια καθώς μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στην σηματοδοσία της κλήσης. Γενικά το SIP δεν διαθέτει μηχανισμό για καταγραφή χρεώσεων.

Εγκαθίδρυση κλήσεως

H.323

Setup ->

<- Connect

ACK ->

SIP

Invite ->

<- 200 OK

ACK ->

Δυνατότητα Διαπραγμάτευσης

H.323

 • Οι διάφορες οντότητες στο πρότυπο H.323 μπορεί διαμοιραστούν δυνατότητες, διαπραγματεύοντας ποια κανάλια θα ανοίξουν, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών όπως ήχου, video και δεδομένων. 
 • Ξεχωριστά κανάλια μπορεί να κλείσουν ή να ανοίξουν κατά την διάρκεια μιας κλήσης χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα σε άλλα κανάλια.

SIP

 • Οι διάφορες οντότητες στο πρωτόκολλο SIP έχουν περιορισμένες δυνατότητες όσων αφορά τον διαμοιρασμό δυνατοτήτων και δεν υπάρχουν μηχανισμοί για να γίνει διαπραγμάτευση καναλιών.

Διάσκεψη ήχου και δεδομένων

H.323

 • Το πρότυπο H.323 υποστηρίζει πλήρως διασκέψεις video και δεδομένων. Υπάρχουν έτοιμες διαδικασίες οι οποίες είναι σε θέση να παρέχουν διαδικασίες ελέγχου σε μια διάσκεψη.

SIP

 • Στο πρωτόκολλο SIP υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη για video και καμία υποστήριξη για τα πρωτόκολλα που απαιτούν διάσκεψη δεδομένων όπως Τ.120. 
 • Στο SIP δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για έλεγχο μιας διάσκεψης και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για τον συγχρονισμό αυτής. Τέλος δεν υπάρχει κανένα πρότυπο που να παρέχει κάποια μέσα ανάκαμψης σε περίπτωση απώλειας πακέτων σε μια ροή video.

Απαιτήσεις διαχείρισης

H.323

 • Στο πρότυπο H.323 δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός gatekeeper και συνεπώς μια κλήση μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο κόμβων.

 • Παρόλα αυτά, οι περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούν έναν gatekeeper για τους λόγους εγγραφής και επίλυσης διευθύνσεων.

SIP

 • Το SIP δεν απαιτεί κάποιον proxy server. Μια κλήση μπορεί να γίνει κατευθείαν μεταξύ δύο user agents.

 • Παρόλα αυτά, οι περισσότερες SIP συσκευές χρησιμοποιούν έναν SIP proxy για τις διαδικασίες εγγραφής, επίλυσης διευθύνσεων και δρομολόγησης κλήσεως.

Υποστήριξη κωδικοποιήσεων

H.323

 • Το H.323 υποστηρίζει οποιονδήποτε τύπο κωδικοποίησης (codec) είτε αυτός είναι τυποποιημένος είτε για ιδιωτική χρήση.

SIP

 • Το SIP υποστηρίζει οποιονδήποτε τύπο κωδικοποίησης που έχει καταχωρηθεί στον οργανισμό IANA ή αν αυτός έχει συμφωνηθεί εξ αρχής.

Πρωτόκολλο μεταφοράς

H.323

 • Αν και το H.323 χρησιμοποιεί και τα δύο πρωτόκολλα μεταφοράς TCP και UDP, οι περισσότερες οντότητες στο H.323 χρησιμοποιούν μετάδοση αξιόπιστης σηματοδοσίας.

SIP

 • Όπως και στο H.323 έτσι και στο πρωτόκολλο SIP χρησιμοποιείται τόσο το TCP όσο και το UDP με την διαφορά ότι οι περισσότερες SIP οντότητες κάνουν χρήση αναξιόπιστης μετάδοσης σηματοδοσίας.

Τελευταία ενημέρωση: 28//05/2018


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *